Sveiki atvykę į pirmąjį Lietuvoje įkurtą švietimo centrą!

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

Apie mus | Švietimo centras

Kas esame?

Įkurtas 1993 m. birželio 17 d. buvusios sinagogos (1870 m.) pastate kaip pavyzdžio Lietuvoje dar neturinti organizacija, neįspraustas į griežtai reglamentuotus rėmus, švietimo centras pats ieškojo krypties, kelio ir veiklos stiliaus.


Šiandien Švietimo centras – triskart akredituota ir įvairias administracines reformas išgyvenusi pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi, neformaliojo suaugusiųjų mokymosi ir kultūrinę veiklą organizuojanti institucija, kurios paslaugomis naudojasi Marijampolės ir kitų regionų pedagogai bei gyventojai.


Veiklos apimtys – kasmet per 350 kvalifikacijos tobulinimosi, neformaliojo suaugusiųjų mokymosi, kultūros ir kitų renginių, per 10 tūkstančių dalyvių: pedagogų, mokinių tėvų, kitų sričių specialistų ir regiono gyventojų.

28+

metų patirtis

350+

Mokymosi renginiai

7500+

Renginių dalyviai

4000+

Menų galerijos lankytojai

Veiklos sritys

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos sritys

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) organizavimas ir metodinės pedagogų veiklos koordinavimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatais ir nacionaliniais pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetais bei remiantis ugdymo įstaigų ir pedagogų poreikiais, rengiamos, Neformaliojo švietimo programų registre (NŠPR) registruojamos bei įgyvendinamos pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi programos ugdymo įstaigų pedagogų bendruomenėms, švietimo pagalbos specialistams, dalykų mokytojams, organizuojami kiti pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi renginiai, keitimasis gerąja patirtimi, koordinuojama 28 savivaldybėje veikiančių metodinių būrelių/tarybų ir grupių veikla.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimas ir Marijampolės savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir Tęstinio mokymosi veiksmų plano įgyvendinimo koordinavimas

Organizuojami įvairios trukmės neformaliojo suaugusiųjų mokymosi renginiai neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizatoriams, institucijų, įgyvendinančių neformalųjį suaugusiųjų mokymą/si ir profesinį rengimą mokytojams, besimokantiems suaugusiems, mokinių tėvams, kitų organizacijų darbuotojams, kuriuose suaugusieji tobulina profesines ir bendrąsias kompetencijas. Koordinuojant Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įgyvendinimą Marijampolės savivaldybėje, bendradarbiaujama su neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančiomis savivaldybės institucijomis, organizuojamos bendros veiklos, renkama informacija apie vykdytas mokymosi veiklas.

Mokomųjų dalykų olimpiadų ir konkursų savivaldybėje bei mokinių dalyvavimo šalies olimpiadose ir konkursuose organizavimas

Sudarant sąlygas gabiausiems savivaldybės mokiniams dalyvauti mokomųjų dalykų savivaldybės ir šalies olimpiadose bei konkursuose, organizuojami mokomųjų dalykų olimpiadų ir konkursų savivaldybės etapų renginiai ir olimpiadų savivaldybės etapų nugalėtojų dalyvavimas šalies olimpiadose ir konkursuose

Kultūrinės veiklos organizavimas Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje

Bendradarbiaujant su Lietuvos ir savivaldybės kultūros institucijomis, profesionaliais menininkais, ir nevyriausybinėmis organizacijomis, Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje organizuojamos profesionalaus meno parodos ir jų pristatymai visuomenei, koncertai, edukaciniai renginiai visuomenei, mokytojams ir mokiniams, marijampoliečiams ir miesto svečiams pristatoma menų galerijos kolekcija, kurioje yra per 470 vnt. profesionalaus meno kūrinių

Profesinio orientavimo paslaugų teikimas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams

Įgyvendinant LR Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 847 patvirtintą Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašą, švietimo centro karjeros specialistai visose bendrojo ugdymo mokyklose savivaldybės moksleiviams teikia profesinio orientavimo (ugdymo karjerai, profesinio informavimo, veiklinimo ir konsultavimo) paslaugas

Informacija ruošiama

Naujienos

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro naujienos ir aktualijos
Scroll to Top