Suaugusiųjų švietimo institucijos

Marijampolės savivaldybės neformalųjį suaugusiųjų švietimą organizuojančios ir vykdančios institucijos

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

 • Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas.
 • Neformalusis suaugusiųjų švietimas.
 • Kultūrinių renginių organizavimas.
 • Konferencijų, seminarų, kursų, mokymų, kultūrinio švietimo renginių organizavimas pedagogams ir kitų sričių specialistams bei regiono gyventojams.

Kontaktai ir atsakingas asmuo:
Adresas: P.Butlerienės g. 3, Marijampolė 68306
El. paštas: sc.marijampole@gmail.com
Meilutė Apanavičienė, tel. (8 343) 91321
Romutė Koncevičienė, tel. (8 343) 91558

Marijampolės Trečiojo amžiaus universitetas

Neformalusis suaugusiųjų švietimas, vienijantis pagyvenusius asmenis bei neįgaliuosius, kuriuo siekiama užtikrinti vyresnio amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją į visuomenę, skatinti jų efektyvų, produktyvų ir turiningą gyvenimą, palaikyti fizinį aktyvumą, kelti žinių bei kultūros lygį, skatinti tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą bei sudaryti sąlygas saviraiškai bei patirties sklaidai.

Kontaktai ir atsakingas asmuo:
Adresas: Vytauto g. 47, Marijampolė 68291
El. paštas: o.sakalauskiene11@gmail.com
Ona Sakalauskienė, tel. +370 614 29696
Aušrinė Česnulienė, tel.+370 612 54004

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

 • Skaitmeninio raštingumo mokymai suaugusiems asmenims, įvairūs mokymai naudotis elektronine informacija ir technologijomis.
 • Mokymai grupėse ir/arba individualiai.
 • Kultūriniai renginiai

Kontaktai ir atsakingas asmuo:
Adresas: Vytauto g. 20, Marijampolė 68298
El. paštas: j.dudkiene@marvb.lt
Jūratė Dudkienė, tel. (8 343) 52945; +370 616 40840

Marijampolės kolegijos, Edukacinis aukštojo mokslo studijų centras

Remiantis Lietuvos Respublikos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu bei centro veiklos nuostatais pagal lektorių parengtas ir patvirtintas kvalifikacijos tobulinimo programas organizuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai Kolegijoje ir už jos ribų. Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvauja pedagogai, socialiniai darbuotojai bei jų padėjėjai, valstybės tarnautojai, kultūros darbuotojai, bibliotekininkai, verslininkai, vairavimo mokytojai bei vairavimo instruktoriai, buhalteriai, žemės ūkio specialistai, ūkininkai, bedarbiai, kolegijos studentai ir kt.

Kontaktai ir atsakingas asmuo:
Adresas: P. Armino g. 92-4, Marijampolė 68127
El. paštas: tsc@mkolegija.lt
Vaida Vitkauskienė, tel. +370 652 90459

Marijampolės profesinio rengimo centras

 • Profesinis mokymas pagal centre vykdomas profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti. Transporto priemonių vairuotojų A1, A2, A, B, C, CE, D kategorijų pirminis mokymas. TR1 ir TR2 kategorijų traktorių vairuotojų, SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojų,
 • SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojų mokymai.
 • Ūkininkavimo pradmenų mokymai.
 • Bedarbių mokymas bendradarbiaujant su Marijampolės teritorine darbo birža.
 • Melioracijos specialistų mokymas ir perkvalifikavimas sektoriniame praktinio mokymo centre. Dizaino ir kompozicijos pagrindų, floristikos ir fitodizaino mokymai.

Kontaktai ir atsakingas asmuo:
Adresas: Kauno g. 117, Marijampolė 68223
El. paštas: mprccentras@mprc.lt
Romualdas Buckūnas, tel. 8 343 68640; +370 612 51758

Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymai: kirpėjų, barmenų, padavėjų kursai. Darbo rinkos profesinis mokymas, Valstybinės kalbos mokėjimo ir LR Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimas ir vykdymas.

Kontaktai ir atsakingas asmuo:
Adresas: Parko g. 9, Marijampolė 68218
El. paštas: smcmari@gmail.com
Arūnas Kiulkis, el. (8 343) 52959

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Sveikatos išsaugojimui ir stiprinimui skirti teoriniai bei praktiniai mokymai fizinio aktyvumo, sveikos mitybos, psichikos sveikatos ir kitomis temomis. Privalomieji pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai.

Kontaktai ir atsakingas asmuo:
Adresas: Lietuvininkų g. 18, Marijampolė 68300
El. paštas: i.dabusinskaite@marijampolesvsb.lt
Ineta Dabušinskaitė, tel. (8 343) 59 213; +370 698 38 456

Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai, tėvams (globėjams), mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, psichologinė, specialioji pedagoginė pagalba ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turintiems asmenims, informacinė, konsultacinė, metodinė pagalba tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams.

Kontaktai ir atsakingas asmuo:
Adresas: Bažnyčios g. 19, Marijampolė 68298
El. paštas: tarnybamarijampole@gmail.com
Gražina Ambrasienė, tel. (8 343) 50472

Marijampolės meno mokykla

Neformalus suaugusiųjų mokymas: muzikos, dailės mėgėjų (saviraiškos) ugdymo programos.

Kontaktai ir atsakingas asmuo:
Adresas: Vytauto g. 47, Marijampolė 68291
El. paštas: marijampolesmenomokykla@gmail.com
Rima Kukalienė, tel. +370 617 89638

VšĮ „Profesijų spektras” Marijampolės filialas

 • Suaugusiųjų profesinis mokymas pagal modulines profesinio mokymo programas bei neformaliojo profesinio mokymo programas ir neįgaliųjų profesinė reabilitacija. Asmenys gali mokytis ir įgyti floristo, apskaitininko ir kasininko, konditerio, virėjo, siuvėjo, pardavėjo, slaugytojo padėjėjo, socialinio darbuotojo padėjėjo, kirpėjo, vizažisto, masažuotojo, dažytojo, tinkuotojo, apdailininko ir kt.
 • Asmenims, savišvietos būdu ar per darbo patirtį įgijusiems kompetencijas, yra galimybė įgyti kompetencijų ar kvalifikacijos pripažinimo pažymėjimą. Profesinės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmenims, kurie negali dirbti ankstesnio darbo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją arba kito darbo, atitinkančio jų neįgalumo lygį.

Kontaktai ir atsakingas asmuo:
Adresas: Rasos g. 6, Marijampolė 68181
El. paštas: 4_spektras@goda.lt
Zita Naruševičienė, tel. (8 343) 51961

UAB „SDG” ( Saugaus Darbo Garantas )

Formalūs ir neformalūs mokymai darbuotojų saugos ir sveikatos, profesinės rizikos, gaisrinės saugos, elektrosaugos, darbo teisės, vadybos sistemos diegimo klausimais. Turizmo renginių vadovų mokymai švietimo darbuotojams. Pedagoginių psichologinių žinių kursai suaugusiųjų pirminio profesinio bei vaikų neformaliojo švietimo mokytojams. Vidiniai bei atvirieji seminarai aktualiomis darbo teisės, finansų, vadybos, socialinėmis temomis.

Kontaktai ir atsakingas asmuo:
Adresas: Kauno g. 102, Marijampolė 68230
El. paštas: marijampole@sdg.lt
Jurgita Grabauskienė, tel. +370 618 60348; (8 343) 94046

IĮ „L.T.T.“

Mokymų organizavimas, kalbų kursai, profesinių kompetencijų mokymai, neformalus vaikų švietimas, konsultacijos.

Vertimai raštu, žodžiu iš / į anglų kalbą.

Kontaktai ir atsakingas asmuo:
Adresas: Uosupio g. 18-18, Marijampolė 68153
El. paštas: beatavalungeviciene@gmail.com
Beata Valungevičienė, tel. +370 685 30861

Marijampolės apskrities moters veiklos centras

 • Teikia kompleksinę pagalbą ir socialines, teisines, psichologines konsultacijas.
 • Organizuoja ir vykdo prevencinę, šviečiamąją veiklą smurto mažinimo klausimais, visuomenėje.
 • Skatina tarpinstitucinį bendradarbiavimą dalyvauja veiklose mažinančiose skurdą bei smurtą Sūduvos krašte.
 • Organizuoja seminarus, konferencijas, mokymus moterims ir visuomenei aktualiais klausimais, teikia ir vykdo projektus.

Kontaktai ir atsakingas asmuo:
Adresas: Kęstučio g. 3, Marijampolė 68308
El. paštas: mvc.mot@gmail.com
Adolfina Blauzdžiūnienė, tel. +370 633 55007; (8 343) 59525

VšĮ Vaikų žaidimų studija „Kodėlčius“

 • Pozityvios tėvystės įgūdžių lavinimas pagal Th. Gordono P.E.T programą bei pagal Pozityvios tėvystės konsultantų asociacijos kuruojamą STEP programą.
 • Jaunimo lyderystės mokymai jaunimui iki 20 m. pagal Th. Gordono Y. E. T. programą.
 • Grupinė dailės terapija, skirta savęs pažinimui ir saviugdai, asmeninė dailės terapija, skirta asmeniniam augimui, šeimos dailės terapija, skirta šeimos klimato gerinimui.

Kontaktai ir atsakingas asmuo:
Adresas: Vytauto g. 38A, Marijampolė 68295
El. paštas: kodelcius.studija@gmail.com
Rasa Kazlauskienė, tel. +370 614 06451

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras

Porų rengimas santuokai, savanorių ugdymas ir palaikymas, konferencijų ir seminarų įvairiais šeimos gyvenimo klausimais, organizavimas, pozityvios tėvystės mokymai, stovyklos, savaitgaliai šeimoms, individualios konsultacijos, šeimų sielovada, paskaitos jaunimui lytiškumo ugdymo klausimais, jaunimo rengimas šeimai pagal programą „Pažink save“.

Kontaktai ir atsakingas asmuo:
Adresas: J. Bendoriaus g. 3, Marijampolė 68309 (kursai vyksta adresu Vytauto g. 25, Marijampolė 68300)
El. paštas: seimos.c@vk.lcn.lt
Diana Pukelienė, tel. (8 343) 53552
Lina Braukylienė, tel. +370 686 78711

Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centras

Mokymai tikslinėms grupėms – suaugusiems savanoriams, chorų vadovams asmenims, kurie darbuojasi jaunimo pastoracijoje.Mokymai tikslinėms grupėms – suaugusiems savanoriams, chorų vadovams asmenims, kurie darbuojasi jaunimo pastoracijoje.

Kontaktai ir atsakingas asmuo:
Adresas: J. Bendoriaus g. 3, Marijampolė 68309
El. paštas: jaunimo.vvjc@gmail.com
Rūta Jurkšaitė tel. (8 343) 92 891; +370 671 887 63

Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“

Konsultuoja socialinius darbuotojus, organizuoja laisvalaikio užimtumą vaikams ir jaunuoliams, konsultuoja šeimas, patiriančias sunkumus.

Kontaktai ir atsakingas asmuo:
Adresas: J. Bendoriaus g. 3, Marijampolė 68309
El. paštas: caritas@vk.lcn.lt
Aušra Adomavičiūtė, tel. (8 343) 56338

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras

Tikybos mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, metodinės pagalbos teikimas, įvairių renginių tikybos mokytojams vyskupijos mastu organizavimas.

Kontaktai ir atsakingas asmuo:
Adresas: J. Bendoriaus g. 3, Marijampolė 68309
El. paštas: katechetikos.c@vk.lcn.lt
Lina Mažeikaitė, tel. +370 671 89714

VšĮ „Sveikatingumo idėjos“

Socialinių, kultūrinių, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas, kompiuterininkų mokykla, užsienio kalbų klubai, savanorsytės skatinimas.

Kontaktai ir atsakingas asmuo:
Adresas: J. Basanavičiaus a. 9, Marijampolė 68001
El. paštas: info@inovatoriai.lt
Ieva Vizgirdienė, tel. +370 654 54270

Kultūros variklis BWM

Edukacinės programos, skirtos verslo, psichologijos, kultūros temoms nagrinėti. Bendradarbystės erdvė savarankiškam mokymuisi, parodoms, koncertams, diskusijoms ar kitoms socialinėms iniciatyvoms remti.

Kontaktai ir atsakingas asmuo:
Adresas: Pramonės g. 1a, Marijampolė 68176
El. paštas: kulturos.variklis.BWM@gmail.com
Neringa Pangonytė, tel. +370 604 30523

Marijampolės vietos veiklos grupė

Verslumo ir savanorystės skatinimas, investicijų pritraukimas, kaimo bendruomenių švietimas aplinkosaugos, darnaus vystymosi, istorijos temomis, kaimo plėtros strategijų kūrimas ir įgyvendinimas.

Kontaktai ir atsakingas asmuo:
Adresas: Lietuvininkų g. 18, Marijampolė 68300
El. paštas: almantas01@gmail.com
Projekto vadovė Lina Mineikienė, tel. +370 655 52766
Valdybos pirmininkas Almantas Matusevičius, tel. +370 618 04931

VšĮ „Seitanas“

Edukacinės programos sveikos gyvensenos ir sveikos mitybos temomis, sveiko maisto gamyba ir pateikimas, mokymų organizavimas.

Kontaktai ir atsakingas asmuo:
Adresas: Jono Dailidės g. 1, Marijampolė 68176
El. paštas: raimonda_masyte@yahoo.com
Raimonda Masytė-Baliūnienė, tel. +370 659 60508

Lispa mokykla

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas.

Neformalusis  suaugusiųjų švietimas.

Konferencijų, seminarų, kursų, mokymų, kultūrinio švietimo renginių  organizavimas pedagogams ir kitų sričių specialistams bei regiono gyventojams.

Kontaktai ir atsakingas asmuo:
Pramonės g. 1A, Marijampolė
El. paštas: info@mokyklalispa.lt
Administracija Tel. 8 615 22612

Marijampolės AIKIDO Aikikai mokykla „Aikivaras“

Suaugusiųjų spottinis ugdymas, Aikido krypties, sveikos gyvensenos mokymų organizavimas.

Kontaktai ir atsakingas asmuo:
Adresas: Jono Dailidės g. 1, Marijampolė 68176
El. paštas: giedrius_baliunas@yahoo.com
Giedrius Baliūnas, tel. +370 659 60507

Scroll to Top