Paslaugos

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro teikiamos paslaugos

Administracinės paslaugos pavadinimas

Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių organizavimas

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin.,1994, Nr.55-1049; 2008, Nr.113-4290, Nr. 137-5379; 2009, Nr. 77-3165; 2010, Nr.25-1177, Nr.51-2480, Nr.86-4525) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir atsižvelgdama į Marijampolės švietimo centro 2010-10-04 raštą Nr. S-97 ,,Dėl kvalifikacijos tobulinimo renginių ir mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“. Marijampolės savivaldybės tarybos, 2018-11-26 sprendimas Nr. 1-319 „Dėl Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių ir teikiamų mokamų paslaugų kainų“.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmens vardas, pavardė, darbovietė ar švietimo įstaiga, kvalifikacijos tobulinimo(si) renginys ar paslauga.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Švietimo įstaiga ar darbovietė kuri kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių dalyviams teikia finansavimą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jolanta Gelžinienė – direktorės pavaduotoja, tel. (8-343) 59498, el.paštas:  jolanta.msc@gmail.com

Romutė Koncevičienė – metodininkė, tel. (8-343) 91558, el.paštas:  romakonc@gmail.com

Daiva Liaukuvienė – metodininkė, tel. (8-343) 91558, el. paštas: liaukuviene@gmail.com

Vida Undzėnienė – metodininkė, tel. (8-343) 91558, el. paštas: vida.undze@gmail.com

Jūratė Gaidienė – metodininkė, tel. (8 – 343) 92572, el. paštas: jurate.msc@gmail.com

Gintarė Grigaliūnienė – metodininkė, tel. (8 – 343) 92572, el. paštas: gintare.msc@gmail.com 

Administracinės paslaugos vadovas

Meilutė Apanavičienė – direktorė, tel. (8-343) 91321, el. paštas: meile.msc@gmail.com 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Kvalifikacijos renginiai organizuojami skelbiami Švietimo centro veiklos plane. Jei dalyvauti renginyje užsiregistruoja mažiau nei 10 dalyvių, mokamas renginys neorganizuojamas.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Paslaugų kainos pateiktos žemiau (po lentele)

 

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

https://www.semiplius.lt/

Prašymo priėmimo vieta

P. Butlerienės g. 3, Marijampolė LT-68306, tel./faks. +370 343 91401, el. p. sc.marijampole@gmail.com

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRO ORGANIZUOJAMŲ

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIŲ IR TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ

2018 m. lapkričio 26 d. Nr. 1-319 Marijampolė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalimi ir atsižvelgdama į Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro 2018 m. lapkričio 5 d. raštą Nr. S91 „Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo(si) ir teikiamų mokamų paslaugų įkainių“, Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1 . Patvirtinti Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo(si) ir teikiamų mokamų paslaugų kainas (priedas).

  1. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 27 d.

sprendimo Nr. 1-212 ,,Dėl Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro organizuojamų tobulinimo(si) renginių ir teikiamų mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ 1 punktą.

  1. Sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės merė
Irena Lunskienė

Marijampolės savivaldybės tarybos
2018 m. lapkričio 26 d. sprendimo  Nr. 1-319 priedas

MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRO ORGANIZUOJAMŲ

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIŲ IR TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

Eil Nr.Paslaugos pavadinimasMato vienetasPaslaugų įkainis (Eur) vienam asmeniui
1.Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių dalyvio mokestis
1.1Mokytojų, vyresniųjų mokytojų, mokytojų metodininkų, švietimo pagalbos specialistų parengtos autorinės ir edukacinės patirties programos1 akad. val.2,50
1.2.Mokytojų ekspertų, švietimo konsultantų, kitų institucijų specialistų parengtos autorinės, edukacinės patirties ir kt. programos1 akad. val.3,00
1.3.Švietimo įstaigų vadovų, aukštesnio lygmens švietimo vadybininkų, aukštųjų mokyklų lektorių parengtos autorinės ir edukacinės patirties programos1 akad. val.3,00
1.4.Aukštųjų mokyklų dėstytojų, turinčių mokslo daktaro laipsnį ir/ar docento, profesoriaus kvalifikaciją, kitų organizacijų specialistų, turinčių mokslo daktaro laipsnį, parengtos autorinės ir kt. programos1 akad. val.4,00
1.5.Užsienio ekspertų parengtos autorinės ir edukacinės patirties programos1 akad. val.8,00
2.Kursų dalyvio mokestis
2.1.Kompiuterinio raštingumo kursai40 akad. val.44,00
2.2.Lietuvių kalbos kultūros kursai22 akad. val.44,00
2.3.Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai60 akad. val.60,00
2.4.Kiti pagal „Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą“ privalomi kursai40 akad. val.60,00
2.5.Pedagoginių psichologinių žinių kursas pedagogo kvalifikacijos neturintiems mokytojams, dirbantiems pagal profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas120 akad. val.174,00
2.6.Kiti kursai (profesinės kvalifikacijos tobulinimo(si), asmeninių pomėgių lavinimo ir kt.)1 akad. val.2,50
3.Kvalifikacijos tobulinimo(si) dalyvio pažymėjimo parengimas1 vnt.1,00
4.Patalpų nuoma:  
4.1.Mokymų patalpos1 val.10,00
4.2.Kompiuterių klasė1 val.12,00

_________________________

Scroll to Top