Struktūra ir kontaktai

Rekvizitai

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
Biudžetinė įstaigos kodas 190493241
Akreditacijos pažyma Nr. KT3-19
Adresas: P. Butlerienės g. 3, 68306 Marijampolė
Telefonas: +370 343 91401
El. paštas: sc.marijampole@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Mūsų komanda

Esame dėl to, kad sudarytume sąlygas pedagogams tobulinti kvalifikaciją, neformaliai mokytis suaugusiems, padėtume įgyvendinti švietimo prioritetus bei inovacijas, skleistume sėkmingai dirbančių pedagogų ir švietimo institucijų gerąją patirtį, teiktume informacinę ir konsultacinę pagalbą, prisidėtume prie pažintinių ir kultūrinių Marijampolės gyventojų ir miesto svečių poreikių tenkinimo.

Meilutė Apanavičienė – direktorė

Švietimo centre dirba nuo 1996 m. Lituanistė, edukologijos (andragogikos) magistrė. Nuo 2005 m. rugsėjo 2 d. - Marijampolės švietimo centro direktorė. Koordinuoja pedagogų tobulinimo(si) proceso organizavimą, švietimo įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikių tyrimą, programų rengimą bei renginių organizavimą.

Jolanta Gelžinienė – direktoriaus pavaduotoja

Švietimo centre dirba nuo 1995 m. Nuo 2005 m. rugsėjo 2 d. - direktoriaus pavaduotoja. Biologė, edukologijos (andragogikos) magistrė. Veiklos sritys – mokyklų metodinės tarybos veiklos ir metodinės veiklos koordinavimas bei programų metodinės veiklos organizavimo klausimais rengimas ir įgyvendinimas; ikimokyklinio ir socialinių mokslų (geografija), priešmokyklinio ugdymo, muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikių tyrimas, programų parengimas ir įgyvendinimas bei metodinės veiklos koordinavimas; Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos veiklos kuravimas.

Agnė Kolodzeiskienė – sekretorė

Švietimo centre dirba nuo 2018 m. Karjeros ir profesinio konsultavimo bakalaurė, socialinės antropologijos magistrė. Veiklos sritys – įstaigos dokumentai, jų parengimas ir registracija, personalo dokumentų tvarkymas, sąskaitų faktūrų išrašymas, korespondencija, informacijos sklaida. Šiuo metu motinystės atostogose.

Romutė Koncevičienė – metodininkė

Švietimo centre dirba nuo 2002 m. Biologė, edukologijos (andragogikos) magistrė. Veiklos sritys – gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos), socialinių mokslų (istorija), suaugusiųjų mokytojų (andragogų), kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikių tyrimas, programų parengimas ir įgyvendinimas bei šių dalykų mokytojų metodinės veiklos koordinavimas; Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių organizavimas ir koordinavimas; suaugusiųjų švietimo programų rengimas ir įgyvendinimas.

Vygantas Dilys – metodininkas

1983 m. baigė Vilniaus universitetą. Specialybė – filologas, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojas. Kuruojamos sritys – lietuvių kalbos, užsienio (anglų, vokiečių, rusų) kalbų mokytojų, specialiųjų ir socialinių pedagogų, logopedų, psichologų, bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikių tyrimas, programų parengimas ir įgyvendinimas, metodinės veiklos koordinavimas.

Vida Undzėnienė – metodininkė

Švietimo centre dirba nuo 1997 m. Radijo inžinierė, informatikos inžinerijos magistrė, informacinių technologijų mokytoja. Veiklos sritys – įvairių pakopų kompiuterinio raštingumo kursų organizavimas, matematikos, informacinių technologijų, profesijos ir neformaliojo ugdymo mokytojų, kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikių tyrimas, programų parengimas ir įgyvendinimas metodinės veiklos koordinavimas. Pedagoginių psichologinių žinių kurso organizavimas.

Gintarė Grigaliūnienė – metodininkė

Švietimo centre dirba nuo 2008 m. Dailės ir technologijų pedagogikos ir dailės edukologijos bakalaurė, viešojo administravimo magistrė. Veiklos sritys - tikybos ir etikos, dailės ir technologijų, fizinio bei pradinio ugdymo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikių tyrimas, programų parengimas ir įgyvendinimas bei šių dalykų mokytojų metodinės veiklos koordinavimas; Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos, Kalbos kultūros kursų ir kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių įvairių dalykų mokytojams organizavimas; kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų pedagogų bendruomenėms organizavimas.

Aušrinė Česnulienė – Neformaliojo suaugusiųjų mokymo koordinatorė

Švietimo centre dirba nuo 2013 m. Integruotos komunikacijos magistrė, andragogikos bakalaurė. Veiklos sritys - Marijampolės Trečiojo amžiaus universiteto vyresnio amžiaus besimokančiųjų neformaliojo mokymosi bei tobulinimosi poreikių tyrimas, informacijos apie TAU veiklą internetinėje erdvėje viešinimas, TAU mėnesio veiklos planų rengimas, bendradarbiavimas rengiant bei koordinuojant ES struktūrinių fondų bei kitų nacionalinių ir tarptautinių programų lėšomis finansuojamus projektus.

Asta Liorančienė – vyriausioji buhalterė

Švietimo centre dirba nuo 2013 m.

Andrius Undzėnas - ūkio dalies vedėjas

Nina Fiodorova - kultūrinių renginių organizatorė

Švietimo centre dirba nuo 2014 m. Veiklos sritys – kultūrinių renginių organizavimas; edukacinių programų rengimas ir įgyvendinimas; informacijos, apie galerijos veiklą, sklaida.

Scroll to Top