Veiklos rezultatai

Švietimo Centro 2021 metų veiklos rezultatai

Pagrindinės švietimo centro veiklos kryptys – pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) ir metodinės pedagogų veiklos organizavimas, mokomųjų dalykų olimpiadų ir konkursų savivaldybėje bei mokinių dalyvavimo šalies olimpiadose ir konkursuose organizavimas, neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimas ir Marijampolės savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir Tęstinio mokymosi veiksmų plano įgyvendinimo koordinavimas bei kultūrinės veiklos organizavimas Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje.

2021 m. švietimo centro veiklos rezultatas – 335 pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi, metodinės veiklos ir neformaliojo suaugusiųjų mokymosi renginiai (iš jų – 179 organizuoti nuotoliniu būdu), 8,8 tūkst. dalyvių – pedagogų, kitų sričių darbuotojų, neformaliajame švietime dalyvaujančių suaugusiųjų ir mokinių; organizuoti 26 dalykinių olimpiadų savivaldybės ir šalies etapų renginiai (24 iš jų – nuotoliniu būdu), kuriuose dalyvavo 417 savivaldybės moksleivių; Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje organizuota 10 kultūrinių ir edukacinių renginių, virš 700 renginių dalyvių ir galerijos ekspozicijų lankytojų; įgyvendinti ir įgyvendinami Lietuvos kultūros tarybos, Sporto rėmimo fondo ir ES Erasmus+ programos finansuojami projektai (plg. 2020 m. – 321 pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi, neformaliojo suaugusiųjų mokymosi ir metodinės veiklos renginys, 6,8  tūkst. dalyvių – pedagogų, kitų sričių darbuotojų, suaugusiųjų ir mokinių; Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje  organizuoti 7 kultūriniai renginiai, 1,6 tūkst. kultūrinių renginių dalyvių ir galerijos ekspozicijų lankytojų).

Svarbiausi 2021 m. švietimo centro veiklos akcentai ir iššūkiai – pagalba pedagogams ir ugdymo įstaigoms pasirengiant atnaujinamo ugdymo turinio diegimui ir įtraukiajam ugdymui (dalyvavimas informaciniuose seminaruose švietimo pagalbos institucijų darbuotojams ir savivaldybių dalykų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams, informacijos sklaida metodiniuose pasitarimuose, specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų organizavimas savivaldybės ugdymo įstaigose, ilgalaikių kvalifikacijos tobulinimo programų ir kitų renginių įtraukiojo ugdymo temomis rengimas bei įgyvendinimas), taip pat mokomųjų dalykų olimpiadų ir konkursų savivaldybėje organizavimas nuotoliniu būdu.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi organizavimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatais ir 2020 -2022 m. pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetais bei remiantis ugdymo įstaigų ir pedagogų poreikiais 2021 m. parengtos ir Neformaliojo švietimo programų registre (NŠPR) įregistruotos 29 ne trumpesnės nei 40 val. trukmės pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi programos ugdymo įstaigų pedagogų bendruomenėms, švietimo pagalbos specialistams, dalykų mokytojams. Iš viso 2021 m. įgyvendintos ar pradėtos įgyvendinti 39 tęstinės PKT programos, pagrindinės jų temos – skirtingų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (įtraukusis) ugdymas šiuolaikinėje mokykloje (12 tęstinių PKT programų) ir skaitmeninių pedagogų kompetencijų tobulinimas (10 tęstinių PKT programų). Organizuoti 222 (iš jų 132 nuotoliniu būdu) pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi renginiai (6 kursai, 108 tęstinių programų modulių, 49 trumpalaikiai seminarai, 11 paskaitų, 4 konferencijos, 26 pedagogų ir jų ugdytinių darbų parodos, 8 edukacinės išvykos, 10 kito pobūdžio renginių), kuriuose 6458 Marijampolės savivaldybės ir apskrities bei kitų savivaldybių pedagogai turėjo galimybių patobulinti profesines ir bendrąsias kompetencijas, drauge su pedagogais mokymosi veiklose ir kituose renginiuose dalyvavo 97 Marijampolės savivaldybės mokiniai. Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių trukmė – 239 dienos, 1716 val. Remiantis ugdymo  įstaigų poreikiais atskirų Marijampolės ir kitų savivaldybių ugdymo įstaigų pedagogų bendruomenėms organizuoti 149 kvalifikacijos tobulinimosi renginiai (tęstinių programų ir kursų moduliai ir trumpalaikiai  seminarai): 82 iš jų – Marijampolės savivaldybės, 34 – Šakių rajono, 27 – kitų Lietuvos savivaldybių ugdymo įstaigose, kuriuose dalyvavo 4331 pedagogas.

 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi renginiuose dalyvavo 2,3 tūkst. Marijampolės savivaldybės, 1,4 tūkst. Šakių rajono ir 2,8 kitų Marijampolės apskrities ir Lietuvos savivaldybių pedagogų.

 

  Koordinuojant Marijampolės savivaldybės pedagogų metodinę veiklą organizuoti 82 (iš jų 32 – nuotoliniu būdu) Marijampolės savivaldybės pedagogų metodinės veiklos renginiai: 41 dalykų metodinis mokytojų pasitarimas, 28 gerosios patirties sklaidos, 13 kitokio pobūdžio renginių, kuriuose ugdymo problemas sprendė ir patirtimi dalijosi 1074 Marijampolės savivaldybės pedagogai.

Įgyvendinant strateginiame veikos plane numatytus pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi prioritetus (pedagogų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo/mokymo turinį; mokytojų kompetencijų stiprinimas veiksmingai identifikuojant, vertinant ir skatinant mokinių individualią pažangą ir pasiekimus; švietimo pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojų kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, tobulinimas) parengtos  ir įgyvendintos 24 tęstinės pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi programos,

organizuoti 168 kvalifikacijos tobulinimosi renginiai (tęstinių programų moduliai, trumpalaikiai seminarai, konferencijos ir metodiniai pasitarimai bei gerosios patirties sklaidos renginiai), kuriuose profesines kompetencijas tobulino 4654 pedagogai.

Kokybiniai Švietimo centro veiklos vertinimo kriterijai – organizuojamų renginių vertinime (virtualioje anoniminėje anketinėje apklausoje) dalyvavusių pedagogų vertinimai. 2021 m. anketinėje apklausoje dalyvavo 1948 pedagogai. 96 % momentinės renginių vertinimo apklausos dalyvių teigia, jog renginys, kuriame dalyvavo, labai naudingas arba naudingas, tinkama renginių vieta, trukmė, labai gera arba gera mokymų atmosfera. 29 % mokymų dalyvių mokymai padėjo įsitraukti į mokymosi procesą, 59 % – įsivertinti turimas kompetencijas, 7 % – užmegzti naujus profesinius kontaktus, 5 % dalyvavusių nepadarė jokios įtakos. Ilgalaikio mokymų poveikio tyrimo anketinėje apklausoje dalyvavo 983 mokymų dalyvių. Apklausos duomenys rodo, jog 88 % mokymų dalyvių įgyta informacija ketina pasidalinti su kolegomis ir tik 5 % – su mokyklos administracija ar vadovu. Kolegoms dalyvauti mokymuose rekomenduotų 97 % juose dalyvavusiųjų, 96 % apklaustųjų mano turį galimybę įgytas kompetencijas pritaikyti klasėje, 95 % teigia įgiję naujų žinių, o turimas žinias pagilino 74 % mokymų dalyvių, 91 % taiko įgytas žinias rengdamiesi pamokai, 86 % pasinaudodami įgytomis žiniomis teigia gebantys tinkamai vertinti mokinių darbą pamokoje.

2021 m. Švietimo centras drauge su savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriumi ir dar 9 savivaldybėmis dalyvavo bandomajame  Nacionalinės švietimo agentūros  organizuotame pedagogų kvalifikacijos tobulinimo (PKT) stebėsenos tyrime siekiant išbandyti ir sukurti PKT stebėsenos modelį. Švietimo centrui pateiktos rekomendacijos – ir toliau sėkmingai vykdyti tęstinių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimą vadovaujantis nacionaliniais PKT prioritetais. 

Mokomųjų dalykų olimpiadų ir konkursų savivaldybėje bei mokinių dalyvavimo šalies olimpiadose ir konkursuose organizavimas

Sudarant sąlygas gabiausiems mokiniams dalyvauti mokomųjų dalykų savivaldybės ir šalies olimpiadose bei konkursuose, 2021 m. organizuoti 19-kos mokomųjų dalykų olimpiadų savivaldybės etapai ir konkursai (22 renginiai, iš jų 21 – nuotoliniu būdu), taip pat organizuotas olimpiadų savivaldybės etapų nugalėtojų dalyvavimas šalies olimpiadose ir konkursuose, organizuoti 4 olimpiadų šalies etapų renginiai (iš jų 3 – nuotoliniu būdu). Olimpiadose ir konkursuose dalyvavo per 400 savivaldybės moksleivių, 46 iš jų – olimpiadų ir konkursų šalies etapuose, kur laimėta vienuolika I-III vietų.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimas bei Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 m. veiksmų plano įgyvendinimo savivaldybėje koordinavimas

2021 m. bendradarbiaujant su  Marijampolės profesinio rengimo centru, Marijampolės sporto centru, Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo centru, Marijampolės socialinės pagalbos centru, Marijampolės savivaldybės administracija bei kitomis institucijomis organizuoti 42 neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginiai (konferencijos, tęstinių programų moduliai, tarptautinės diskusijos, seminarai, paskaitos ir kiti renginiai) socialiniams, vaiko teisių apsaugos, sporto centro, profesinio rengimo centro darbuotojams, suaugusiųjų švietėjams, tėvams, vyresnio amžiaus asmenims ir kt. suaugusiems, kuriuose profesines ar bendrąsias kompetencijas tobulino ir mokymosi veiklose dalyvavo 1305 suaugusieji.

Koordinuojant Marijampolės savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano įgyvendinimą surinkta informacija iš neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančių ar organizuojančių institucijų apie 2021 m. Marijampolės savivaldybėje vykdytas neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklas. Informaciją pateikusių 7 savivaldybės ir valstybės biudžetinių įstaigų, nevyriausybinių ir kitų organizacijų institucijų (Marijampolės profesinio rengimo centro, Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos, pedagoginės psichologinės tarnybos, trečiojo amžiaus universiteto, visuomenės sveikatos biuro, Meilės Lukšienės švietimo centro ir VšĮ „Profesijų spektras“) duomenimis, neįskaitant pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi, 2021 m. savivaldybėje vyko 1,9 tūkst. neformaliojo suaugusiųjų mokymosi  renginių (įvairios trukmės mokymų, projektų, seminarų, paskaitų, konsultacijų ir kt.), daugiau nei pusė iš jų  – nuotoliniu būdu, juose dalyvavo 14,7 tūkst. suaugusiųjų, mokymosi trukmė – virš 6 tūkst. valandų (plg. 2020 m. – 987 neformaliojo suaugusiųjų mokymosi renginiai, 11,9 tūkst. dalyvių). Dominuojančios temos – fizinis aktyvumas, sveikos gyvensenos ir sveikos mitybos įgūdžių formavimas bei nutukimo prevencija, psichosocialinė sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.), skaitmeninis raštingumas, suaugusiųjų meninė saviraiška, neformalusis profesinis suaugusiųjų mokymasis, kalbų mokymasis, pozityvi tėvystė.

Bendradarbiaujant su suaugusiųjų švietėjais, organizuotos tarptautinės nuotolinės diskusijos apie suaugusiųjų švietimo realijas ir perspektyvas nuotoliniame mokyme bei apie tvaraus požiūrio į aplinką formavimą, kuriose dalyvavo ir patirtimis dalinosi Šiaurės ir Baltijos šalių (Švedijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos) suaugusiųjų švietėjai, koordinuotas 2021 m. suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi“ renginių (paskaitų, seminarų, kūrybinių dirbtuvių, praktinių užsiėmimų, parodų ir kt.) organizavimas, su neformalųjį suaugusiųjų švietimą įgyvendinančiomis savivaldybės institucijomis aptartos ateinančio laikotarpio Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano prioritetinės kryptys.

2021 m. buvo tęsiamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto rėmimo fondo finansuojamo suaugusiųjų fizinio aktyvumo plėtrai skirto projekto „Vyresnio amžiaus asmenų fizinių gebėjimų stiprinimas Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos savivaldybėse“ įgyvendinimas: organizuotas fizinio aktyvumo populiarinimo renginys ir 13 vyresnio amžiaus asmenų fizinio aktyvumo užsiėmimų nuotoliniu ir kontaktiniu būdu (bendra trukmė – 208 val.) Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse, kuriuose dalyvavo 202 vyresnio amžiaus asmenys.

2021 m. pateikta paraiška, gautas finansavimas ir drauge su partneriais Nyderlanduose pradėtas įgyvendinti programos Erasmus+ projektas „Suaugusiųjų švietėjų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas“, kurio metu bus vykdomi praktiniai mokymai suaugusiųjų švietėjams ir suaugusiesiems „Skaitmeninės priemonės ir metodai, padedantys suaugusiųjų nuotolinį mokymąsi padaryti patrauklų“, taip pat parengtas virtualus leidinys  „Andragogikos metodai ir skaitmeninės priemonės suaugusiųjų švietėjams nuotolinio mokymosi veikloms įgyvendinti”.

Kultūrinės veiklos Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje organizavimas

Bendradarbiaujant su kultūros ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, įvairių sričių menininkais, 2021 m. Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje organizuota10 renginių: 3 parodos ir jų pristatymai visuomenei, benradarbiauta organizuojant 3 menų galerijoje vykusius koncertus, organizuoti 4 edukaciniai renginiai visuomenei, mokytojams ir mokiniams (plg. 2020 m. – 7 kultūriniai renginiai (5 parodos, 2 koncertai ir 7 edukaciniai užsiėmimai mokiniams, 1,6 tūkst. lankytojų,1,8 tūkst. virtualių menų galerijos kolekcijos parodos peržiūrų). Galerijoje organizuotuose renginiuose lankėsi ir su galerijos ekspozicija susipažino virš 700 marijampoliečių ir miesto svečių iš kitų Lietuvos miestų bei užsienio valstybių, iš jų – 85 Marijampolės savivaldybės ugdymo įstaigų mokiniai.

Bendradarbiaujant su Žydų kultūros paveldo kelio asociacija ir kitomis institucijomis baigtas įgyvendinti Lietuvos Kultūros tarybos finansuotas projektas „Sinagogos pasakojimai“ – organizuoti Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje įrengto interaktyvus stendo su skaitmeniniu edukaciniu – pažintiniu turiniu, pasakojančiu apie žydų gyvenimą Marijampolėje ir supažindinančiu su  Lietuvos išeivijos daile, galerijos meno kolekcija ir kūrinių autoriais, pristatymai visuomenei, ugdymo įstaigų vadovams, mokytojams ir mokiniams.

Galerijos kolekcija papildyta 2 naujais meno kūriniais (iš viso kolekcijoje 456 meno kūriniai), įrengtas ir pradėtas eksponuoti meno kūrinys „Gyvybės medis“.

Scroll to Top